GENERELLE AVTALEVILKÅR

§ 1 GYLDIGHET

(1) Våre leveranser, tjenester og tilbud skjer utelukkende på grunnlag av disse spesielle salgsvilkårene. Disse er en del av alle avtaler vi inngår med våre kunder (heretter kalt «kjøper») om de varene vi tilbyr. For kjøpere som ikke er forbrukere iht. § 13 BGB (tysk privatrettslig lovbok) (heretter kalt «bedriftseier») gjelder i tillegg egne vilkår.

(2) Vårt salgspersonale er ikke berettiget til å inngå muntlige overenskomster med kjøper i sammenheng med avtalen, dersom disse avviker fra de spesielle salgsvilkårene.

(3) Kjøpers eller tredjepersons avtalevilkår kommer ikke til anvendelse, selv om vi ikke bestrider deres gyldighet i de enkelte tilfeller. Selv om vi refererer eller henviser til et skriv som inneholder kjøpers eller tredjepersons avtalevilkår, innebærer dette ikke av vi erklærer oss innforstått med at disse avtalevilkårene gjelder.

§ 2 PRISER OG BETALING

(1) Betaling kontant/med SEPA avtalegiromandat/EC-cash/kredittkort i våre forretningslokaler. Betaling med sjekk utelukkes, såfremt dette ikke avtales ekstra i de enkelte tilfeller.

(2) Dersom bedriftseier ikke betaler innen forfallsdato, påløper 5 % renter p.a. på utestående beløp fra forfallsdato. Krav om høyere renter og ytterligere skader i tilfelle forsinkelse berøres ikke av dette.

(3) Kjøper kan avregne egne fordringer mot våre fordringer kun dersom motfordringene er ubestridt eller fastslått ved rettskraftig dom. Kjøper kan holde ytelser tilbake kun på grunn av berettigede motfordringer fra samme avtaleforhold.

§ 3 GARANTI OG ANSVAR

(1) Kunden har lovbestemte rettigheter dersom det er mangler ved den leverte varen.

(2) Kundens krav om skadeserstatning på grunn av åpenbare defekter på den leverte varen utelukkes dersom kunden ikke melder fra til oss om mangelen i løpet av to uker etter at vi har levert varen.

(3) For bedriftseiere gjelder avvikende fra dette at bedriftseier eller en tredjeperson vedkommende har oppnevnt, skal undersøke varen grundig umiddelbart etter overtakelse. Mangler på fordervelig vare skal reklameres senest 24 timer etter overtakelse. Åpenbare mangler eller andre mangler på ikke-fordervelige varer som ville vært gjenkjennelig ved en omgående, grundig undersøkelse, er å anse som godkjent av bedriftseieren dersom vi ikke har mottatt en skriftlig reklamasjon innen syv virkedager etter levering. For alle andre mangler regnes varen som godkjent av bedriftseieren dersom reklamasjonen ikke inntreffer hos oss innen syv virkedager etter det tidspunkt mangelen opptrådte. Dersom mangelen var synlig for bedriftseieren ved vanlig bruk alt på et tidligere tidspunkt, er dette tidligere tidspunktet imidlertid avgjørende for starten på reklamasjonsfristen. Hvis vi krever det, skal den reklamerte varen sendes fraktfritt til oss. Ved berettiget reklamasjon erstatter vi utgiftene for den rimeligste forsendelsesmåten. Dette gjelder ikke dersom utgiftene øker fordi varen befinner seg på et annet sted enn stedet for forskriftsmessig bruk.

(4) Ved mangler på varen er vi forpliktet og berettiget til innen en passende frist og etter eget valg å utbedre eller erstatte varen overfor bedriftseieren. Skulle dette slå feil, dvs. at en utbedring eller erstatningsleveranse er umulig eller uakseptabel, eller avslås eller forsinkes uforholdsmessig, kan bedriftseieren tre tilbake fra avtalen eller redusere kjøpsprisen tilsvarende.

(5) Ved brudd på rettigheter grunnet andre produsenters produkter som vi har levert, vil vi etter eget valg gjøre fordringene gjeldende overfor produsenter og underleverandører på vegne av bedriftseier, eller overdra fordringene til bedriftseier.
I henhold til dette avsnittet har bedriftseier fordringer overfor oss kun dersom rettslig gjennomslag for ovennevnte fordringer overfor produsenter og underleverandører var mislykket eller er uten utsikter, for eksempel på grunn av betalingsudyktighet.

(6) For bedriftseiere er garantifristen et år fra levering eller, såfremt en overtakelse er nødvendig, fra overtakelsen.

(7) Vårt ansvar for skadeserstatning, uansett rettslig grunnlag (spesielt ved forsinkelse, mangler eller andre pliktforsømmelser), er begrenset til de avtaletypiske skader som kan forutses.

(8) Innskrenkningene nevnt ovenfor gjelder ikke for vårt ansvar på grunn av forsettlig opptreden eller grov uaktsomhet, for garanterte kvalitetsegenskaper, grunnet skader på liv, legeme eller helse eller i henhold til produktansvarsloven. Avvikende fra dette gjelder for bedriftseiere at disse innskrenkningene også gjelder ved grov uaktsomhet.

§ 4 FORBEHOLD AV EIENDOMSRETT

(1) Vi forbeholder oss eiendomsrett til varen vi har levert inntil kjøpsprisen for denne varen er fullstendig betaling. Mens forbeholdet av eiendomsretten består, kan kjøper ikke selge varen (heretter: «pantevare») eller forføye over eiendommen på andre måter.

(2) For bedriftseiere tjener det avtalte forbeholdet til sikring av alle til enhver tid eksisterende aktuelle og fremtidige fordringer fra oss overfor bedriftseieren på grunnlag av kontraktsforholdet mellom avtalepartnerne (inkl. saldokrav fra et kontokurantforhold som er begrenset til dette leveringsforholdet).

(3) I tilfelle videre salg av pantevaren, overdrar bedriftseier allerede nå av sikkerhetsgrunner de fordringer som oppstår på grunnlag av dette overfor
kjøper - dersom vi er medeiere i pantevaren andelsmessig iht. medeierandelen - til oss. Det samme gjelder for andre fordringer som inntrer i pantevarens sted eller ellers oppstår hva pantevaren angår, som f.eks. forsikringskrav eller fordringer fra ikke tillatt handling ved tap eller ødeleggelse. Med forbehold om kontraordre gir vi bedriftseier fullmakt til å innkreve de fordringer han/hun har overdratt til oss, på egne vegne. Denne innkrevingsfullmakten kan vi tilbakekalle kun i realisasjonstilfelle.

(4) Hvis tredjeperson - spesielt via namsmyndighetene - har tilgang til pantevaren, vil kjøper henvise til vår eiendom og underrette oss omgående, slik at vi kan gjøre vår eiendomsrett gjeldende.

(5) Dersom vi trer tilbake fra avtalen grunnet kjøpers avtalebrudd - da særlig betalingsforsinkelse - (realisasjonstilfelle), er vi berettiget til å kreve pantevaren utlevert.

§ 5 CITTI-KUNDEKORT

(1) CITTI-kundekortet utstedes av CITTI Märkte GmbH & Co. KG, Mühlendamm 1, 24113 Kiel, Tyskland (heretter «vi», «vår») og forblir alltid vår eiendom.
CITTI-kundekortet er gratis og kan utstedes til enhver naturlig eller juridisk person med full rettslig disposisjonsevne. Når det er utstedt, sendes det pr. post til kortinnehaveren, eller det kan hentes på angitt CITTI-marked.

(2) CITTI-kundekortet gir innehaveren rett til fordeler i CITTI-markedene, spesielt rabattfordeler, gratis bæreposer samt prisreduksjoner hos samarbeidspartnere.

(3) CITTI-kundekortet er personlig og kan ikke overføres til en tredjeperson. Dersom kortinnehaveren mister CITTI-kundekortet eller fastslår at det misbrukes, må vi underrettes om dette omgående. For skader som oppstår dersom bruker unnlater å melde fra eller fordi meldingen inntreffer forsinket, er vi ansvarlige kun ved forsett eller grov skyld.

(6) Begge parter kan si opp avtaleforholdet med øyeblikkelig virkning, uten overholdelse av en oppsigelsesfrist. Oppsigelseserklæringen krever ingen spesiell form.

(7) Ved avtaleslutt skal kundekortet omgående leveres tilbake til oss eller tilintetgjøres.

§ 6 PERSONVERN

(1) De forpliktende opplysningene kunden oppgir på søknadsskjemaet (etternavn, fornavn, adresse, fødselsdato, epost-adresse) trenger vi for å kunne behandle søknaden og for levering og videre behandling (forsendelse av kortet og ev. reklame, e-post).

(2) På søknadsskjemaet kan kortinnehaveren samtykke i bruk av kundeopplysningene for reklameformål. I dette tilfelle mottar kortinnehaveren reklame (f.eks. informasjon om spesialtilbud og rabattkampanjer) pr. post eller e-post (avhengig av valgt type kommunikasjonsmiddel). Kortinnehaveren kan til enhver tid tilbakekalle samtykket, f.eks. pr. post, overfor CITTI Märkte GmbH & Co. KG, Mühlendamm 1, 24113 Kiel, Tyskland.

(3) Ansvarlig for behandling av dine personopplysninger er CITTI Märkte GmbH & Co. KG, Mühlendamm 1, 24113 Kiel, Tyskland. Vi tar vern av dine personopplysninger på alvor, og bearbeider disse kun i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne levere våre tjenester eller for avtalebehandlingen.

For å kunne garantere at dine opplysninger er sikre på våre nettjenere, og for å kunne dokumentere bestillingsprosessene, innhentes og behandles også brukeropplysninger online. Nærmere informasjon finner du i vår utførlige erklæring om personvern online på www.citti.no/privatlivspolitik.

Dine personlige opplysninger gis i prinsippet kun videre til tredjepart som er spesialiserte foretak på bestemte områder innenfor vår (europeiske) foretaksgruppe i den grad det er nødvendig for å yte de tjenestene vi skylder deg.

Vi benytter i tillegg delvis eksterne leverandører for å oppfylle våre avtalte og lovfestede plikter. Vi forbeholder oss retten til å også behandle opplysninger om betalingsatferd innenfor rammen av lovfestet og datavernrettslig tillatelse for såkalt «scoring». Leverandører som behandler personlige data for oss, er valgt med omhu og er datavernrettslig forpliktet. Det kontrolleres regelmessig at de overholder pliktene i ordrebehandlingskontrakten og de lovfestede standardene for datavern.

Hvis vi må innhente ditt samtykke for bruk av data, gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan tilbakekalle dette samtykket med framtidig virkning. I dette tilfelle bes du bruke kontaktinformasjonen til våre personvernombud.

Ved ytterligere spørsmål om personvern, eller om du ønsker en papirutgave av våre omfattende personvernopplysninger, bes du henvende deg online eller skriftlig til

CITTI Märkte
Herrn Datenschutzbeauftragten Rainer Maas
Mühlendamm 1
24113 Kiel, Tyskland
eller til datenschutz@citti.de.

§ 7 SLUTTBESTEMMELSER

(1) Er kunden en bedriftseier, en juridisk person innen offentlig rett, et eget offentligrettslig fond eller har han/hun ikke verneting i Forbundsrepublikken Tyskland, er verneting for alle tvister som følge forretningsforbindelsen mellom oss og kunden, Kiel. Forpliktende lovfestede bestemmelser om utelukkende verneting berøres ikke av denne ordningen.

(2) Forholdet mellom en bedriftseier og oss er utelukkende underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland.

(3) Dersom avtalen, de generelle avtalevilkårene eller de spesielle salgsbetingelsene skulle inneholde hull, er de gjeldende reguleringer avtalepartnerne hadde avtalt iht. avtalens økonomiske målsetninger, formålet med disse generelle avtalevilkårene og de spesielle salgsbetingelsene dersom de hadde vært kjent med hullene, å betrakte som avtalt for å fylle disse hullene.